Blues Factory as
Arbeidsmetodikk  

Blues Factory AS benytter et tre trinns opplæringsprogram forankret i en organisatorisk struktur inne i fengslene med musikkboenhet, husbandvirksomhet og profesjonelle instruktører fra det norske bluesmiljøet, basert på en musikalsk og sosial En-fire-fem progresjon som følger deltakerne fra lukket (Trinn I) til åpent fengsel (Trinn II) og videre etter endt soning (Trinn III).

Opplæringen er basert på en egenhabiliteringsfilosofi hvor kulturell virksomhet i vid forstand benyttes som katalysator for at deltakerne selv skal kunne ta tak i og møte andre utfordringer knyttet til bosituasjon, økonomi, rusavhengighet og sysselsetting etter soning, hvor det forutsettes en betydelig egeninnsats fra den enkelte deltaker. I realiteten betyr det at opplæringen primært retter seg mot deltakere som ikke bare er motivert, men som faktisk også er i stand til å nyttiggjøre seg tilbudet.


Foto: Jørn Stensvold

Blues Factory AS vektlegger det å tilføre reelle musikalske og sosiale ferdigheter. Målsettingen er å oppnå resultater, ikke å tilfredsstille et eller annet behov for å synliggjøre at noe blir gjort, eller leke med folk som kun er ute etter å manipulere seg til en enklere straffegjennomføring. I praksis betyr dette at kulturell virksomhet ikke primært oppfattes som fritidssyssel for å slå i hjel tid, men som et strategisk verktøy.

Metodisk ligger det da til grunn en oppfatning om at det er enklere å endre folks rammebetingelser enn deres holdninger, og at nye holdninger av og til kan oppstå som et resultat av at man har tilegnet seg nye ferdigheter og kompetanse, som kan benyttes til å skape noen nye rammebetingelser for eget liv. Et vesentlig poeng er da at økt selvtillit og mestringsevne neppe kan oppnås hvis det er selve målsettingen med tiltaket, men at slike ting alltid vil være et biprodukt av noe annet, det være seg en ferdighet eller kompetanse som andre er villig til å benytte seg av, lytte til eller betale for.

Et av Blues Factorys viktigste suksesskriterier vil være å få fram deltakere som faktisk er i stand til å opptre i ulike settinger, bli med i et band eller starte egne band. Fordelen med denne typen suksesskriterier er at de er enkle å dokumentere, synliggjøre og måle. Målbare suksesskriterier krever systematisk dokumentasjon. Blues Factory AS sørger for dette gjennom omfattende pressedekning og periodiske aktivitetsrapporter som dokumenterer antall deltakere, arrangementer og oppnådde resultater.

Musikalsk og sosial en-fire-fem progresjon
Bluesformen har vist seg å være et effektivt verktøy for å lære folk i våre målgrupper å spille i band. En tradisjonell blueslåt består av 12 takter med en fast og lett gjenkjennelig struktur som kan spilles med tre akkorder basert på den første, fjerde og femte tonen i skalaen. Et annet ord for en slik tradisjonell 12-takters blues er en-fire-fem-progresjon. Lærer man å beherske de fem tonene i den dur- og mollpentatone skalaen, basert på innlæring av et lett gjenkjennelig mønster i fem grunnleggende skalabokser, har man et effektivt verktøy for å få et band med nybegynnere til å låte som et band på relativt kort tid. Dette er viktig fordi deltakere fra våre målgrupper ofte har følgende kjennetegn:

  • De er ofte rastløse, urolige og har store konsentrasjonsproblemer
  • Mange har ADHD diagnoser
  • De er utålmodige og mister raskt interessen
  • De hater tradisjonell klasseromsundervisning
  • De tror at de ikke fikser teori

Bluesmestring er et effektivt verktøy fordi vi klarer å få ting til å låte ganske tøft på kort tid slik at vi klarer å holde på interessen de som har talent og ambisjoner, samtidig som de som trenger lengre tid klarer å henge med fordi formen er relativt enkel. Læringskurven blir bratt fordi den organisatoriske strukturen med musikkboenhet, band og opplæring fra profesjonelle bluesmusikere skaper kontinuitet og tilførsel av reelle ferdigheter, samtidig som deltakerne kontinuerlig «tvinges» til å framføre det de har lært på ulike spillearenaer. Dette er essensen i den Musikalske En-fire-fem Progresjonen basert på en «cut-the-crap-down-to-the-earth» praktisk tilnærming til musikk uten innlæring av noter og tung musikkteori.

Den Sosiale En-fire-fem Progresjonen er forankret i den musikalske, i den forstand at musikkaktivitetene brukes bevisst som katalysator for å skape rammebetingelser som gjør at deltakerne, gjennom kulturell virksomhet, motiveres og settes i stand til å takle sosiale utfordringer.  

EN
Vi fanger motiverte deltakeres interesse og oppmerksomhet med musikk under soning i lukkede fengsler (Trinn I) og holder dette vedlike gjennom tilbud om videre opplæring ved overføring til åpne fengsler (Trinn II) og mulighet til deltakelse musikalsk virksomhet på ulike arenaer innenfor og utenfor fengslene under soning.

En viktig grunn til at dette er mulig er at deltakerne under soning i lukkede og åpne fengsler har sosiale rammebetingelser hvor de tre avgjørende forholdene knyttet til bolig, økonomi og rus er under kontroll eller «satt på vent»: De har et sted å bo. De får mat og har penger til umiddelbare livsnødvendigheter og de er i hovedsak rusfrie. 

FIRE
Vi opprettholder deltakernes motivasjon og interesse for musikk etter løslatelse (Trinn III) gjennom tilbud om videre opplæring og spillemuligheter på ulike arenaer, blant annet med profesjonelle bluesmusikere, utenfor fengselet. I tillegg til de musikalske utfordringene møter deltakerne her tre andre utfordringer knyttet til bolig, økonomi og rus som Blues Factory AS i utgangspunktet ikke har kompetanse eller verktøy for å løse.

Vår oppgave her er å vedlikeholde og videreutvikle interessen for musikk, samtidig som vi samarbeider med aktører som Tyrilistiftelsen og Kirkens Bymisjon for å løse de tre andre utfordringene.

FEM
Blues Factory AS har som grunnleggende suksesskriterier at deltakerne tilføres musikalske ferdigheter som gjør at de kan spille på ulike arenaer, delta i band eller lage egne band. Det avgjørende suksesskriteriet er imidlertid at deltakerne får jobb og inntekt, slik at tilgang til bolig, økonomisk stabilitet og rusmisbruk kommer under kontroll og kan opprettholdes over tid. Vår kjernevirksomhet her er fortsatt bluesmestring.


Foto: Morten Gjerde

I tillegg kan vi bidra til deltakernes sysselsettingssituasjon gjennom tilbud om prosjektansettelser for kortere eller lengre tid i Blues Factory AS, jobb i foredlingsbedriften Persgaard AS og i byggebransjen gjennom samarbeid med Veidekke Entreprenør AS og opplæringsprogrammet Skole på byggeplass.

   
© Blues Factory AS Besøksadressse: Prinsensgate 16, 3211 Sandefjord - Tlf: 915 44 972 - E-post: bjorn@bluesfactory.no Webdesign AWdata