Blues Factory as
Tilbakeføring  

Blues Factorys kjernevirksomhet er Bluesmestring, å bruke bluesens enkle form som pedagogisk verktøy for å tilføre reelle musikalske ferdigheter, som gjør at deltakerne kan beherske et instrument så godt at de kan bli med i et band eller starte egne band.

Mange av de som sitter i norske fengsler har, eller har hatt et problematisk forhold til rus, og har ofte negative erfaringer fra skole og arbeidsliv. Ingen tror at det å lære å beherske et instrument løser alle disse utfordringene. Erfaringene med bruk av opplæringsmodellen i Telemark- og Bastøy Fengsel, har imidlertid vist at Bluesmestring kan være en effektiv katalysator som skaper struktur og motiverer til å starte et utdanningsløp, takle rusproblemer eller begynne å ta tak i andre utfordringer.


Bolig/Økonomi/Rusmestring
Blues Factory AS har i utgangspunktet ingen særegen kompetanse når det gjelder rusbehandling, gjeldssanering, økonomisk rådgivning eller boligformidling. Derfor har vi valgt å alliere oss med seriøse aktører som kan vise til gode resultater på dette området, i et marked som dessverre er fullt av alt for mange useriøse «behandlingstilbud».


Tyrilistiftelsen
Tyrilistiftelsen er en privat stiftelse som ble opprettet i 1980. Tyrili startet opp som et alternativ og et supplement til de eksisterende behandlingsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere. Ønsket var å skape et mer helhetlig tilbud til rusmisbrukere, i form av en ubyråkratisk og fleksibel organisasjon.

I dag består Tyrilistiftelsen av 5 ulike enheter som gir plass til rundt 150 elever og stifinnere, og har 120 ansatte. Tyrilistiftelsen er en del av spesialisthelsetjenesten, og er i tillegg godkjent for plasseringer etter Lov om barneverntjenester. I tillegg tar stiftelsen også i mot elever etter Lov om sosiale tjenester. Blues Factory AS samarbeider med prosjektet Tett På og Tyrili Sør (Snipetorp) i Skien.


Tett på
Tett På er et treårig prosjekt finansiert av NAV og Tyrili. Målsettingen er å lage helhetlige og realistiske planer for hva som skal skje etter utskriving sammen med elevene, hvor fokuset er å planlegge og legge til rette for arbeid eller utdanning. Ved behov vil dette også omfatte områder bolig og fritid.

Tett På vil ikke overta ansvaret for elevene etter utskriving, men sørger for at man gjennom bedre samhandling kan gjøre kommunene og lokale NAV-kontor godt forberedt slik at forholdene er tilrettelagt når elevene skrives ut.

Prosjektet har tre heltidsansatte og er knyttet til Tyrili i Oslo og på Lillehammer. Tett På arbeider også med rådgiving og veiledning av enkeltelever i Tyrili som ikke er knyttet til prosjektet.


Snipetorp
Tyrili Sør (Snipetorp) er et behandlings- og oppfølgingsfellesskap i Skien som gir tilbud om korttids- og langtids døgnbehandling og oppfølging av barnevernselever. Snipetorp har 11 plasser og 12 ansatte, hvorav 1 er lærer i Tyriliskolen. Noen av elevene (innelaget) tar seg av matlagning, planter, felles tøyvask og innemiljø, mens andre (utelaget) tar seg av seilskuta Ty og av vedlikehold ute og inne. En del av elevene bor i selvstendig bolig og går på skole, eller er i jobb/arbeidstrening utenfor Snipetorp.

Snipetorp

Skolen gir tilbud om pedagogisk kartlegging, karriereveiledning, undervisning og leksehjelp. Eventuell undervisning er avhengig av den enkeltes utviklingsplan. Skien og området rundt brukes til ulike fritidsaktiviteter og seilturer med seilskuta Ty.

Mange av elevene ved Snipetorp kommer fra Stifinner’n i Bredtveit- og Oslo Fengsel etter å ha sonet i andre fengsel i Region Sør eller fengsel i andre regioner. Noen av elevene har deltatt i Blues Factorys opplæringsmodell (Trinn I) i Telemark Fengsel. Blues Factory AS tilbyr elever fra Snipetorp å delta på våre Trinn III kurs for nybegynnere og viderekomne som gjennomføres i Skien. Hvis disse etter endt deltakelse ønsker å starte band, hjelper vi dem med etablering og mulighet til spillejobber, noen ganger sammen med våre instruktører, eller med støtte fra fangesupportbandet Bastøy Bluesband.

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855 og er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer i Norge.

Kirkens Bymisjon møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid. De 10 stiftelsene har ca. 1850 fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca. 3000 frivillige medarbeidere på faste avtaler.

Blues Factory AS har ingen religiøs tilknytning, men bygger på et humanistisk menneskesyn som understreker at alle, uansett bakgrunn og livserfaringer, skal gis mulighet til å leve et anstendig liv. Når vi har valgt å samarbeide med Kirkens Bymisjon, har det sammenheng med at vi anser FRI prosjektet som Kirkens Bymisjon har etablert i Drammen og nå utvikler i Tønsberg, for å være noe av det mest gjennomtenkte og helhetlige tilbudet som i dag finnes innen området habilitering etter løslatelse fra fengsel.


Fri Prosjektet Tønsberg
FRI Prosjektet i Tønsberg er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune, Nøtterøy kommune, politiet i Vestfold, Kriminalomsorgen region sør og Kirkens Bymisjon Vestfold, der sistnevnte er administrator og ansvarlig for gjennomføringen. FRI Tønsberg er inspirert av og har samme struktur og formål som FRI Drammen, med egen overgangsbolig som foreløpig er på Tolvsrød.

Blues Factory AS samarbeider med Kirkens Bymisjon i Drammen og Tønsberg gjennom å tilby plasser på våre kurs for nybegynnere og viderekomne til deltakerne i FRI Prosjektene i Drammen og Tønsberg. I Tønsberg har vi fått anledning til å benytte Sven Foyn Bedehus en kveld i uken og er nå i dialog med FRI Drammen om hvordan samarbeidet kan konkretiseres.


Foto: Kirkens Bymisjon

I juni (2012) avviklet Kirkens Bymisjon i Tønsberg sin sommeravslutninsfest i Sven Foyn Bedhus som et samarbeidsarrangement med Blues Factory AS og Notodden Bluesfestival, hvor Skyldig som faen – husbandet fra Blueshuset i Bastøy Fengsel fikk varme opp for Road Showet med profesjonelle bluesartister fra Notodden.


Fri prosjektet Drammen

FRI Prosjektet i Drammen er et tilbud for å få soningsfanger tilbake i samfunnet, hvor ansatte, frivillige og veiledere er samtalepartnere i den sårbare løslatelsesprosessen. FRI er et samarbeidsprosjekt mellom mennesker med erfaring fra soning i fengsel, statlige og kommunale instanser som Husbanken, Drammen kommune, Kriminalomsorgen region sør, Drammen fengsel, Politiets forebyggende etat, Friomsorgen, og Kirkens Bymisjon Drammen som drifter FRI. Frivillige vil også ha en rolle som aktivitør, venn og samtalepartner på kveld og helg.

FRI har en treningsbolig/base med tre hybler og en base for ansatte. Den løslatte får egen hybel med tilgang til bad, stue og kjøkken. I tillegg kommer felleskapet gjennom andre deltakere, frivillige, faddere og ansatte. Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, vil de som klarer seg bra og er ressurssterke flytte til pilotleiligheter i Drammen eller omegn. Pilotleieligheten kan etter hvert bli egen bolig, hvis det går bra. I pilotleiligheten vil deltakerne ha oppfølging fra veilederne, frivillige, kollegaer og ansatte. Gjennom dette får den løslatte tid til å jobbe for et varig og godt boforhold. Målet er å formidle pilotleielighetene over til varige leiligheter for deltakerne.

Bymisjonen tilbyr også flere konkrete tiltak for å få deltagerne ut i tiltak, aktivitet eller lønnet arbeid. FRI har allerede etablert et aktivitets- og arbeidstreningstilbud for mennesker med liten eller ingen tilknytning til arbeidsmarkedet, gjennom Nyby`n aktivitetskafè. I tillegg ønsker FRI å kunne formidle arbeidskraft til positive arbeidsgivere i nærområdet gjennom samarbeid med NAV.

 

 

 

 

   
© Blues Factory AS Besøksadressse: Prinsensgate 16, 3211 Sandefjord - Tlf: 915 44 972 - E-post: bjorn@bluesfactory.no Webdesign AWdata